BOŞANMA DAVASINDAKİ

NAFAKA ÇEŞİTLERİ NEDİR?  

 

            Nafaka, ülkemizin sosyal durumuna baktığımızda, daha çok kadının ihtiyacı olan olgudur. Çünkü kadınlar çocuğu alırlar ve sorumluluğu üstlenirler. Erkeğin yapması gereken tek şey, hâkimin takdir ettiği nafakayı ödemektir.

Üç tür nafaka vardır: 

1-Tedbir Nafakası: Mahkeme açıldığı zaman kadını korumak adına daha çok kadına, ama tabii genel olarak durumu kötü olan tarafa bir "tedbir nafakası"na hükmolunur.

        Eğer kadın dava açmışsa, bazen erkek kızar ve ödeme yapmak istemez, onu kendine muhtaç kılmaya çalışır. İşte bu tedbir nafakası bu sebeple önemlidir. Boşanma davası süresince, yani karar kesinleşinceye kadar bu nafaka sürer.

 

       Tedbir Nafakası,Mahkeme kararı ile  Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da yoksulluk nafakası olarak devam edebilir.

 

                            TEDBİR NAFAKASI NEDİR ?

 

                 TMK md 169'a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. Bu önlemlerden bir tanesi tedbir nafakasıdır. Koşulları oluştuğu takdirde verilmesi zorunludur, eşlerin cinsiyeti ve kusur durumu bu nafakayı ödemek konusunda fark etmemektedir.

Tedbir nafakasına hükmedilirken tarafların ekonomik ve sosyal durumları, ihtiyaçları, gelir ve giderleri gereği gibi araştırılıp hiçbir kuşku bırakmayacak şekilde saptanmalıdır. Kural olarak tutukluluk, hükümlülük, akıl hastalığı, işsizlik nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz; eşin eğer başka bir geliri veya paraya çevrilebilecek malı veya serveti varsa tedbir nafakası vermekle yükümlüdür. Ancak eşlerin maddi güçleri birbirine yakınsa bu zorunluluk ortadan kalkar. Ayrıca nafaka alacaklısı eş ölürse ölüm tarihine kadar işlemiş olan nafaka miktarı terekenin alacağı olur. Bunların yanı sıra eş zorunlu askerlik görevini yapıyorsa askerde olduğu süre boyunca nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur.

            Tedbir nafakası evlilik dışı birlikteliği olan eşe de verilmez.


                        TEDBİR NAFAKASININ ÖDENMEMESİ  

İİK md 344'e göre nafaka ödemekle yükümlü olup da ilamda gösterilen ödeme şartlarına riayet etmeyen borçlu, alacaklının şikayeti üzerine icra mahkemesince 10 günden 3 aya kadar hapse mahkum edilir. Cezanın infazından sonra işleyecek olan nafaka da aynı hükme tabidir. Borçlu nafakanın kaldırılması veya azaltılması hakkında dava açmış ve borçlunun ileri sürdüğü sebepler icra mahkemesince cezanın ertelenmesi talebini kabul ettirecek mahiyetteyse bu madde hükmünün uygulanması yargılama sonucuna bırakılabilir.

Nafakanın ödenmemesi suçundan dolayı verilen mahkumiyet kararı infaz edilmeden tekrar aynı suçtan mahkumiyet kararı verilemez. Ayrıca icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında en az 1 aylık nafaka ödenmemiş olmalıdır. Şikayet süresi ise md 347 gereğince suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve herhalde suçun işlenmesinden itibaren 1 yıldır. ( ( Av.Yasin GİRGİN "  Boşanma Davaları El Kitabı" (2011)