Tüketici Kredisi Kullananlar Dosya Parasını Geri Alıyor

AV.AHMET ÇOLAK  - ahmetcolak@adanahukuk.com

                                         http://twitter.com/ahmetcolak55

TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANANLAR 10 YIL İÇİNDE  HAKSIZ ÖDEDİKLERİ DOSYA PARASINI BANKALARDAN GERİ ALIYOR !...

Bilindiği gibi  tüketiciler bankalardan "bireysel ihtiyaçları " sebebiyle çeşitli  kredi kullanmaktadır. Bunlardan bazıları: ihtiyaç kredisi, seyahat kredisi, konut kredisidir.

Bankalar yukarıda anılan kredileri verirken  ancak kredinin   verilmesi için mecburi , makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir.

Bu zorunlu masrafları ispat etme külfeti bankaya aittir.

Makul ve belgesi sunulmayan masraflar tüketiciden talep edilemez. Maktu şekilde belirlenen (mesela dosya parası 300.00 TL gibi) ücretin alınacağına ilişkin sözleşme hükmü haksız şart hükmündedir.

Artık tüketiciler  kredi kullanılması sırasında kendilerinden  haksız alınan bu paraları aldıkları kredilerini ödemiş olsalar da olmasalar da  bankalardan geri alıyorlar.

Haksız alınan paranın alınması tarihinden itibaren 10 yıl geçmemişse üstelik zamanaşımına bulunmuyor. Yani 9 sene önce  tüketici kredisi aldınız ve banka sizden kararlaştırılan faiz dışında  afaki masraf, dosya parası olarak para aldı. Şimdi o parayı geri isteyebiliyorsunuz.

Öte yandan mesela faizlerin düşmesi sebebiyle  konut kredisinin  yeniden yapılandırılması sırasında  komisyon ve dosya masrafı adı ile yeniden yapılan kesintiyi de Yargıtay 4077 sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkındaki kanun hükümlerine aykırı bulmuştur.

Yargıtay 13. Hukuk dairesinin 2011/8196E., 2012/1183K. Ve 26 Ocak 2012 tarihli kararında da vurgulandığı üzere kural olarak bankaların kredinin kullandırılması için zorunlu olan masraflara tüketiciden isteyebileceği, gerçekten masraf yapamadığı halde maktu olarak belirlenmiş tutarın tüketiciden talep edilmesinin haksız şart olduğu, bankaların ancak kanunen izin verilen gelirleri elde edebilecekleri, masraf adı altında gerçekte sarf edilmeyen tutarların tahsilinin kanunun izin verdiği gelir kalemi olarak değerlendirilemeyeceği, bankanın personel, kira, ısınma, aydınlatma gibi genel giderlerinin ise faiz oranın belirlenmesine esas alınması gerektiği, somutlaştırılmayan bu tip giderlerin somut kredi ilişkisinde masraf olarak belirlenmesinin denetim imkanı olmadığından, müzakere edilerek kabul edildiği söylenemeyeceği belirtilmiştir.

Tüketici Mahkemesine sunulan şu bilirkişi görüşü bu olayı daha güzel açıklıyor:

Kredilerde sıkça karşılaşılan, havale komisyonu, sigorta primi gibi ücret ve komisyonlar krediden bağımsız olarak sunulabilen bir hizmet veya ürünün fiyatı oldukları halde, istihbarat ücreti, tahsis ücreti, kullandırım komisyonu, dosya masrafı gibi tahsilatlarda ve konut kredisi için alınan ekspertiz ücretinde, tüketiciye krediden bağımsız olarak sunulan bir hizmet veya ürün bulunmamaktadır.

Yani bir taksiye binildiğinde nasıl kapı açılması ve kenara yanaşılması işi de mevcut olduğu veya benzin masrafı zorunlu masraf olduğu halde bunlar taksi hizmetinin ayrılmaz bir parçası olduğu için taksi ücretinden ayrı bir kapı açma, kenara yanaşma ücreti veya benzin bedeli alınamıyorsa, öbür yandan ekstra bir hizmet olan bekleme ücreti ise ayrıca istenilebiliyorsa, kredi ürününde de benzer şekilde, dosya hazırlanması, istihbarat ve değerlendirme yapılması, yetki silsilesi takip edilerek onay alınması, sözleşme düzenlenmesi, ödeme planı hazırlanması, bina kiralanması, elektrik parası ödenmesi, personel çalıştırılması, eski kayıtların 10 yıl süreyle saklanması Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinden yönetim işlerinin yürütülmesi vb hususlarda kredinin ayrılmaz ve zorunlu bir parçası, Kredinin teferruatı değil mütemmim cüzüdür.

HAKSIZ ŞART :

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesi haksız şartları düzenlemektedir. İlgili madde:

Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Yani kredi alırken  tek tek müzakere etme imkanı bulamadığınız önünüze  konularak imzalamak durumunda kaldığınız sayfalar dolusu standart, matbu sözleşmedeki tüketici aleyhine olan hükümler haksız şarttır ve geçersizdir.

Dolayısıyla böyle bir para alınmışsa iadesi gerekir.

HANGİ MASRAFLAR İADE EDİLEBİLİR?

İadesi mümkün masraflar şunlardır;

- Kredi kartı aidatı,-Dosya Masrafı:  -Yapılandırma ücreti: 
- İpotek kaldırma ücreti -Faize faiz yürütülerek fazladan alınan faiz.