FAALİYET ALANLARI


ADANA HUKUK BÜROSU
 • Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku
 • İcra Takipleri,

 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,

 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,

 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),

 • İstihkak Davası

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)
 • Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları

 • Nafaka Davası

 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.)

 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları

 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,

 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

Borçlar Hukuku
 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

 • Tahliye Davası

 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,

 • Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

Ticaret Hukuku
 • Şirket Ana Sözleşmeleri,

 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık,

 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,

 • Şirket Pay Devri,

 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,

 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,

 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,

 • Kooperatif Davaları

Miras Hukuku
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,

 • İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,

 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Müessil Atanmasına İlişkin Davalar,

 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

 • Mirasta Defter Tutulması,

 • Vasiyetname Düzenlemesi,

 • Taksim Sözleşmesi

Eşya Hukuku
 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,

 • Men'i Müdahele (Elatmanın Önlenmesi) Davası,

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları,

 • Şuf'a Davası,

 • Geçit Hakkı Davası,

 • Ecrimisil Davası,

 • Su Hakkı Davaları

Ceza Hukuku
 • Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Mağdur, Sanık Vekilliği

İş Hukuku
 • Hizmet Tespiti (Bağkur-SSK),

 • Hizmetlerin Birleştirilmesi,

 • İhbar, Kıdem Tazminatı,

 • İşe İade Davaları

İdare Hukuku
 • Tam Yargı Davaları,

 • İptal Davaları

Diğer Hukuki Yardımlar
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,

 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,

 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,

 • Dernek Tüzüğü Hazırlanması,

 • Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,

 • Tanıma ve Tenfiz Davaları,

 • Tespit Davası